ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp

“Thiên hồi ký Trại Kiên Giam, của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diển đọc, và Huy Phong thực hiện kỹ thuật. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30-4 -1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa Đất Mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà bất khuất. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trại tù kiên cố nhất, đươc gọi là cải tạo, và một xã hội có nhiều tầng điạ ngục, được gọi là thiên đường”. (Trích lời Trần Nam)


Part 01/10:

http://blip.tv/traikiengiam/01-10-trai-kien-giam-5600745


Part 02/10:

http://blip.tv/traikiengiam/02-10-trai-kien-giam-5600772


Part 03/10:

http://blip.tv/traikiengiam/03-10-trai-kien-giam-5600903


Part 04/10:

http://blip.tv/traikiengiam/04-10-trai-kien-giam-5600904


Part 05/10:

http://blip.tv/traikiengiam/05-10-trai-kien-giam-5601140


Part 06/10:

http://blip.tv/traikiengiam/06-10-trai-kien-giam-5601079


Part 07/10:

http://blip.tv/traikiengiam/07-10-trai-kien-giam-5601382


Part 08/10:

http://blip.tv/traikiengiam/08-10-trai-kien-giam-5601360


Part 09/10:

http://blip.tv/traikiengiam/09-10-trai-kien-giam-5601628


Part 10/10:

http://blip.tv/traikiengiam/10-10-trai-kien-giam-5601514

April 8, 2009 Posted by | Thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp | , , , , | Leave a comment

trai kien giam

“Thiên hồi ký Trại Kiên Giam, của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diển đọc, và Huy Phong thực hiện kỹ thuật. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30-4 -1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa Đất Mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà bất khuất. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trại tù kiên cố nhất, đươc gọi là cải tạo, và một xã hội có nhiều tầng điạ ngục, được gọi là thiên đường”. (Trích lời Trần Nam)


Part 01/10:

http://blip.tv/traikiengiam/01-10-trai-kien-giam-5600745


Part 02/10:

http://blip.tv/traikiengiam/02-10-trai-kien-giam-5600772


Part 03/10:

http://blip.tv/traikiengiam/03-10-trai-kien-giam-5600903


Part 04/10:

http://blip.tv/traikiengiam/04-10-trai-kien-giam-5600904


Part 05/10:

http://blip.tv/traikiengiam/05-10-trai-kien-giam-5601140


Part 06/10:

http://blip.tv/traikiengiam/06-10-trai-kien-giam-5601079


Part 07/10:

http://blip.tv/traikiengiam/07-10-trai-kien-giam-5601382


Part 08/10:

http://blip.tv/traikiengiam/08-10-trai-kien-giam-5601360


Part 09/10:

http://blip.tv/traikiengiam/09-10-trai-kien-giam-5601628


Part 10/10:

http://blip.tv/traikiengiam/10-10-trai-kien-giam-5601514

March 22, 2009 Posted by | trai kien giam | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment