ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

ho chi minh is son of bitch, ho chi minh is cock sucker, ho chi minh is mother fucker, ho chi minh is fucking animal:

ho chi minh is son of bitch, ho chi minh is cock sucker, ho chi minh is mother fucker, ho chi minh is fucking animal:

http://www.youtube.com/watch?v=2GVKTQfxqVE

http://www.youtube.com/user/9letmeseeit

Download svhcm-flv.pdf: http://tudodanchu.files.wordpress.com/2009/10/svhcm-flv.pdf (20.4MB, right click and save link/target as. Do not click on it !!! Tải svhcm-flv.pdf xuống máy bằng chuột phải, đừng có nhấn chuột trực tiếp !!!) and rename to svhcm.flv to play this flash video clip. (Đổi tên thành svhcm.flv để xem.)

svhcm = súc vật hồ chí minh


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh (nguoi doc: Nam Nhan)

NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 01/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 02/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 03/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 04/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 05/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 06/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 07/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 08/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 09/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 10/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 11/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 12/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 13/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 14/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 15/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 16/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 17/17 (nguoi doc: Nam Nhan)

October 2, 2009 Posted by | ho chi minh is cock sucker, ho chi minh is fucking animal:, ho chi minh is mother fucker, ho chi minh is son of bitch, NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh (nguoi doc: Nam Nhan) | , , , , | Leave a comment