ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân)

Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân)

Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân) from hochiminhsucvat on Vimeo.

June 13, 2009 Posted by | Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường - Nam Nhân) | | Leave a comment