ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Việt gian Cộng Sản giả lính Pol Pot giết 3157 dân Làng Ba Chúc An Giang 18-30/04/1978

vc-giet-dan-lang-ba-chuc

Việt gian Cộng Sản giả lính Pol Pot giết 3157 dân Làng Ba Chúc An Giang 18-30/04/1978

http://www.youtube.com/watch?v=V3-VU_3X0Zs

http://www.youtube.com/user/tudocongbang

http://ditmedangcongsanvietgian.wordpress.com/2010/05/02/vc-giet-dan-lang-ba-chuc/

May 2, 2010 Posted by | Việt gian Cộng Sản giả lính Pol Pot giết 3157 dân Làng Ba Chúc An Giang 18-30/04/1978 | | Leave a comment