ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Việt Cộng giết dân để giải phóng mặt bằng

giai-phong-mat-bang

Việt Cộng giết dân để giải phóng mặt bằng

December 18, 2010 Posted by | Việt Cộng giết dân để giải phóng mặt bằng | | Leave a comment