ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Trại Đầm Đùn (Trần Văn Thái)

Trại Đầm Đùn (Trần Văn Thái)

trai_dam_dun

Kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2010: Trại Đầm Đùn (Trần Văn Thái)


Part 01/12:


Part 02/12:


Part 03/12:


Part 04/12:


Part 05/12:


Part 06/12:


Part 07/12:


Part 08/12:


Part 09/12:


Part 10/12:


Part 11/12:


Part 12/12:


http://www.vimeo.com/user2780154

April 8, 2010 Posted by | trai_dam_dun, Trại Đầm Đùn (Trần Văn Thái) | , | Leave a comment