ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân)

TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân)

TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân) from tieudietcongsan on Vimeo.

June 20, 2009 Posted by | TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường - Nam Nhân) | | Leave a comment