ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Tên việt-gian Võ Nguyên Giáp đã bị đầy xuống hỏa ngục

Tên việt-gian Võ Nguyên Giáp đã bị đầy xuống hỏa ngục

Chúng tôi nhận được một email của một thân hữu báo tin cho biết, tên việt gian ngụy quân việt-gian cộng-sản Võ Nguyên Giáp đã bị quỷ sứ kéo xuống địa ngục, họp mặt cùng các tên chóp bu khác trong cái đảng việt-gian-cộng-sản của chúng, như tên đại việt-gian Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng… đã mấy ngày qua.

Chúng tôi xin thận trọng loan báo đến quý độc giả khắp nơi.

Hiện nay, bọn việt-gian-cộng-sản đang âm mưu đẩy mạnh việc khôi phục lại cái tín ngưỡng việt-gian của chúng nhằm thoái hóa mọi tín ngưỡng khác thành mê tín dị đoan.

Tên việt-gian Võ Nguyên-Giáp đã chết mấy ngày qua, nhưng chúng chờ đến ngày rằm tháng Giêng âm lịch này mới công bố: Tên đồ tể Võ Nguyên Giáp chết vào “giờ linh”.

Đây là bổn cũ bịp, sửa của chúng đã từng thực hiện đủ mọi chuyện từ ngày, giờ sinh cho tới ngày giờ bọn chúng bị quỷ sứ còng đầu lôi xuống hỏa ngục cũng vẫn bịp nốt.

Chúng nhằm tuyên truyền cùng dư luận trong ngoài, là những tên việt-gian chóp bu của chúng đều như thần thánh cả, được người khuất mặt độ trì, hợp với ý Trời… nên chết “trùng” vào “giờ linh”.

Cho dù bọn chúng có chết vào “giờ linh, giờ trùng hoặc giờ chết tiệt” nào đi nữa, thì thân làm việt-gian, giết hại đồng bào, bán nước, hại dân, chắc chắn bọn chúng sẽ bị quỷ sứ kéo thẳng xuống đáy tầng hỏa ngục mà chịu hình phạt muôn đời cho các tội lỗi chúng đã gây ra khi còn sống.

http://www.hon-viet.co.uk/HV_TinTuc_vietgianVoNguyenGiapBiquySuKeoXuongHoaNguc.htm

Vo Giap Co Con Nguyen
Uploaded by traikiengiam. – Watch the latest news videos.

February 28, 2010 Posted by | Tên việt-gian Võ Nguyên Giáp đã bị đầy xuống hỏa ngục | | Leave a comment