ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Tại sao việt-gian cộng-sản cần tập hợp người Việt hải ngoại (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)

Tại sao việt-gian cộng-sản cần tập hợp người Việt hải ngoại (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)

http://www.vimeo.com/4884576

http://www.vimeo.com/user1285161

May 28, 2009 Posted by | Tại sao việt-gian cộng-sản cần tập hợp người Việt hải ngoại (NB Việt Thường - Kỷ Nguyên 2000) | | Leave a comment