ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm sát Mậu Thân: 1968-2008

40-nam-mau-than

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm sát Mậu Thân: 1968-2008

http://vimeo.com/19278268

http://vimeo.com/hochiminhancut

http://www.humyo.com/FJWFqjq/freedom4vn/HueMassacre1968.wmv?a=oeFKBZqbDA8

January 28, 2011 Posted by | Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm sát Mậu Thân: 1968-2008 | , | Leave a comment