ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung – Chính Khí Việt – Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010

Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung – Chính Khí Việt – Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010

Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung – Chính Khí Việt – Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010 from fhg lkklj on Vimeo.

May 9, 2010 Posted by | Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung - Chính Khí Việt - Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010 | | Leave a comment