ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Liên Thành – Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009

Liên Thành – Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009

Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật

Liên Thành – Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009 – Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật 1/3

Liên Thành – Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009 – Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật 1/3 from tieudietcongsan on Vimeo.


Liên Thành – Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009 – Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật 2/3

Liên Thành – Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009 – Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật 2/3 from tieudietcongsan on Vimeo.


Liên Thành – Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009 – Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật 3/3

Liên Thành – Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009 – Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật 3/3 from tieudietcongsan on Vimeo.


http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2009/06/lien-thanh-tra-loi-ve-trinh-cong-son-27.html

June 29, 2009 Posted by | Liên Thành - Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009 | | Leave a comment