ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

KN2000 – Liên Thành – Thanh Huyền: 5 câu hỏi của Phạm Hoàng Vương – có nên hòa hợp hòa giải không?

hoa-hop-hoa-giai

KN2000 – Liên Thành – Thanh Huyền: 5 câu hỏi của Phạm Hoàng Vương – có nên hòa hợp hòa giải không?


KN2000 – Liên Thành – Thanh Huyền: 5 câu hỏi của Phạm Hoàng Vương

Kynguyen2000 – Liên Thành – Thanh Huyền: 5 câu hỏi của Phạm Hoàng Vương from hochiminhchode on Vimeo.


Liên Thành – Thanh Huyền- có nên hòa hợp hòa giải không ?

Kynguyen2000 – Liên Thành – Thanh Huyền: có nên hòa hợp hòa giải không? from hochiminhchode on Vimeo.

September 1, 2010 Posted by | hoa-hop-hoa-giai, KN2000 - Liên Thành - Thanh Huyền: 5 câu hỏi của Phạm Hoàng Vương - có nên hòa hợp hòa giải không? | , | Leave a comment