ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN)

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN)

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN) from tieudietcongsan on Vimeo.

September 10, 2009 Posted by | Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN) | | Leave a comment