ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000)

hong_va_chuyen

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000)

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000) from fhg lkklj on Vimeo.

January 21, 2010 Posted by | hong_va_chuyen, NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản "Hồng và Chuyên" (KN2000) | , | Leave a comment