ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Video: Ôi chó đẻ súc vật hồ chí minh! ditmehochiminh

dit-me-ho-chi-minh-suc-vat

Video: Ôi chó đẻ súc vật hồ chí minh! ditmehochiminh

http://www.dailymotion.com/video/x7x0m9_oi-cho-yy-suc-vyt-hy-chi-minh_news

http://www.dailymotion.com/dadaocongsan

September 3, 2009 Posted by | dit-me-ho-chi-minh-suc-vat, Video: Ôi chó đẻ súc vật hồ chí minh! ditmehochiminh | , | Leave a comment