ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản

doi-song-nu-tu-nhan

Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản

Lê Thị Công Nhân

http://freedom4vn.wordpress.com/2010/03/18/doi-song-nu-tu-nhan/

March 18, 2010 Posted by | Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản | | Leave a comment