ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành tác giả “Biến Động Miền Trung”

Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành tác giả “Biến Động Miền Trung”

Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành, tác giả “Biến Động Miền Trung” from hochiminhsucvat on Vimeo.

August 8, 2009 Posted by | Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành tác giả "Biến Động Miền Trung" | | Leave a comment