ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

đại đồ tể súc vật phùng thế tài giết hàng vạn dân miền Nam

phung-the-tai

đại đồ tể súc vật phùng thế tài giết hàng vạn dân miền Nam

http://www.youtube.com/watch?v=-W9_YU5386M

March 10, 2011 Posted by | đại đồ tể súc vật phùng thế tài giết hàng vạn dân miền Nam | | Leave a comment