ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Cha con súc vật hồ chí minh – nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu

ho-chi-minh-nong-duc-manh

Cha con súc vật hồ chí minh – nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu

http://www.youtube.com/watch?v=n0bfH4HsyTI

http://www.youtube.com/user/notocommunism7

February 20, 2011 Posted by | Cha con súc vật hồ chí minh - nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu | | Leave a comment