ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và VGCS – Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về Võ Văn Ái

viet-gian-cong-san

Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và VGCS – Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về Võ Văn Ái


Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và việt gian cộng sản (NB Việt Thường – KN2000)

Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và việt gian cộng sản (NB Việt Thường – KN2000) from hochiminhchode on Vimeo.


KN2000: súc vật Võ Văn Ái phản chiến với bản cáo trạng dành cho VNCH sau 35 năm

KN2000: súc vật Võ Văn Ái phản chiến với bản cáo trạng dành cho VNCH sau 35 năm from hochiminhchode on Vimeo.


1/2: Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái (KN2000)

1/2: Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái (KN2000) from hochiminhchode on Vimeo.


2/2: Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái (KN2000)

2/2: Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái (KN2000) from hochiminhchode on Vimeo.

August 26, 2010 - Posted by | Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và VGCS - Ông Liên thành và Bà Thiên Hương nhận định về Võ Văn Ái, viet-gian-cong-san | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: