ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Nhan dinh ve bai Vo Dinh Chuong 8406 va LM Nguyen Van Ly (NB Viet Thuong – KN2000)

vo-dinh-chuong

Nhan dinh ve bai Vo Dinh Chuong 8406 va LM Nguyen Van Ly (NB Viet Thuong – KN2000)


LM Nguyen Van Ly Va Dang Thang Tien Cuoi


http://www.viddler.com/explore/freedom4vn/

April 26, 2010 - Posted by | LM Nguyen Van Ly Va Dang Thang Tien Cuoi, NB Viet Thuong- Nhan dinh ve bai Vo Dinh Chuong 8406 va LM Ly, Nhan dinh ve bai Vo Dinh Chuong 8406 va LM Nguyen Van Ly (NB Viet Thuong - KN2000), Thông Cáo Báo Chí: Về những suy nghĩ và hành động không lương thiện của Nguyễn văn Lý (Võ Đình Chương) | , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: