ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Brutal Chinese Communist Party Cannibalism and Cultural Revolution

Brutal Chinese Communist Party Cannibalism and Cultural Revolution

Chinese communists ate Tibetans and Falun Gong practitioners raw flesh from ditmehochiminh on Vimeo.

February 9, 2010 Posted by | Brutal Chinese Communist Party Cannibalism and Cultural Revolution | | Leave a comment

Tet Mau Than 1968 Hay Vet Thuong Long Cua Nguoi Dan Xu Hue (Nam Dao Adelaide)

Tet Mau Than 1968 Hay Vet Thuong Long Cua Nguoi Dan Xu Hue (Nam Dao Adelaide)

http://www.viddler.com/explore/freedom4vn/

February 9, 2010 Posted by | Tet Mau Than 1968 Hay Vet Thuong Long Cua Nguoi Dan Xu Hue (Nam Dao Adelaide) | | Leave a comment

suc vat dong sy nguyen tay sai an cut suc vat ho chi minh tham sat giao dan Ba Lang

suc vat dong sy nguyen tay sai an cut suc vat ho chi minh tham sat giao dan Ba Lang

Ghi nhớ về lễ noel hà-nội – Việt Thường

“Đồng Sỹ Nguyên, Đồng Sỹ Nguyên!

Theo Hồ ngươi giết con chiên Ba Làng.

Tội ác ngươi nhất thế gian

Trẻ thơ cũng bắn, già làng cũng đâm

Cỏ cây cũng phải khóc thầm

Núi sông cũng phải một lần phong ba

Đảng ngươi, đảng lũ Tàu, Nga

Cộng ngươi, cộng máu, cộng hòa thịt xương

Cách ngươi, một lũ bất lương

Cùng quân ăn cướp, cùng phường lưu manh

Đảng ngươi tội ác rành rành

Chứng nhân còn đó, sử xanh, Đất, Trời

Lũ ngươi đền tội đời đời!”

http://tuoisang.wordpress.com/2010/02/04/suc-vat-dong-sy-nguyen/

http://tuoisang.wordpress.com/2010/02/04/suc-vat-dong-sy-nguyen/ from fhg lkklj on Vimeo.

February 9, 2010 Posted by | Ghi nhớ về lễ noel hà-nội – Việt Thường, suc vat dong sy nguyen tay sai an cut suc vat ho chi minh tham sat giao dan Ba Lang | , | Leave a comment