ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

trai kien giam

“Thiên hồi ký Trại Kiên Giam, của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diển đọc, và Huy Phong thực hiện kỹ thuật. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30-4 -1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa Đất Mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà bất khuất. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trại tù kiên cố nhất, đươc gọi là cải tạo, và một xã hội có nhiều tầng điạ ngục, được gọi là thiên đường”. (Trích lời Trần Nam)


Part 01/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV7E0C width=”550″ height=”442″]

http://blip.tv/traikiengiam/01-10-trai-kien-giam-5600745


Part 02/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV7GgC width=”550″ height=”442″]

http://blip.tv/traikiengiam/02-10-trai-kien-giam-5600772


Part 03/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV7WsC width=”550″ height=”444″]

http://blip.tv/traikiengiam/03-10-trai-kien-giam-5600903


Part 04/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV7WwC width=”550″ height=”444″]

http://blip.tv/traikiengiam/04-10-trai-kien-giam-5600904


Part 05/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV71gC width=”550″ height=”442″]

http://blip.tv/traikiengiam/05-10-trai-kien-giam-5601140


Part 06/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV7xsC width=”550″ height=”444″]

http://blip.tv/traikiengiam/06-10-trai-kien-giam-5601079


Part 07/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV8UoC width=”550″ height=”444″]

http://blip.tv/traikiengiam/07-10-trai-kien-giam-5601382


Part 08/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV8TQC width=”550″ height=”444″]

http://blip.tv/traikiengiam/08-10-trai-kien-giam-5601360


Part 09/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV80AC width=”550″ height=”442″]

http://blip.tv/traikiengiam/09-10-trai-kien-giam-5601628


Part 10/10:

[blip.tv http://blip.tv/play/AYLV8k4C width=”550″ height=”442″]

http://blip.tv/traikiengiam/10-10-trai-kien-giam-5601514

Advertisements

March 22, 2009 - Posted by | trai kien giam | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: