ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

da dao cong san dan ap dan oan


da dao cong san dan ap dan oan
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | da dao cong san dan ap dan oan | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

dan oan keu cuu hai ngoai


dan oan keu cuu hai ngoai da dao suc vat nguyen tan dung
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | dan oan keu cuu hai ngoai | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

hai chien hoang sa 1974


Hai chien hoang sa 1974
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | hai chien hoang sa 1974 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

P1:

P2: ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song


cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

coi chung tran dia gia


tran dia gia ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | coi chung tran dia gia | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

an to pho mat 1m2 dat


an to pho mat 1m2 dat ditmenongducmanh ditmenguyenminhtriet
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | an to pho mat 1m2 dat | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Viet cong cho Tau cong chiem VN qua khai thac boxit Tay Nguyen


http://vimeo.com/3168021

http://vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | Viet cong cho Tau cong chiem VN qua khai thac boxit Tay Nguyen | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

suc vat nguyen minh triet sang nga

da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 1/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 2/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 3/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 4/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 5/5

http://www.dailymotion.com/tieudietcs


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | suc vat nguyen minh triet sang nga | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

vgcs va tau co duoc long dan khong?

da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 1/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 2/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 3/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 4/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 5/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 6/6

http://www.dailymotion.com/dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | vgcs va tau co duoc long dan khong? | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

muc tieu cua viet gian cong san la gi?

 muc tieu cua viet gian cong san la gi? 1/2

http://www.vimeo.com/3191265


muc tieu cua viet gian cong san la gi? 2/2

http://www.vimeo.com/3191592


http://www.vimeo.com/user1285161

ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | muc tieu cua viet gian cong san la gi? | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment